ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเนิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเนิน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน ๑ ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้