ข้อมูลที่เปิดเผยทั่วไป

1 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
4 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีมีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน และเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
6 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
6.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
6.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
6.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
6.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562
6.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร 1)
7 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
8 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริหาร ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558